regulamin
facebook

Warunki wypozyczalni:

1. Minimalny okres wypożyczenia sprzętu to 1 tydzień.
2. Każdy wypożyczony sprzęt posiada indywidualna cenę wypożyczenia na dzień.
3. Aby przedłużyć okres wypożyczenia należy zgłosić się przed upływem terminu zwrotu. Za każdy dzień zwłoki (po terminie BEZ powiadomienia wypożyczalni) będzie pobierana opłata w różnych wysokościach za dobę (w zależności od wypożyczonego sprzętu). Przy zwrocie brudnego sprzętu opłata za czyszczenie wynosi 100zł.

Gwarancja:

1. Wypożyczony sprzęt, w którym w trakcie wypożyczenia nastąpiły usterki techniczne zostanie nieodpłatnie wymieniony na sprawny. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, których naprawą zostanie obciążony Wypożyczający.
2. Wypożyczający zobowiązuje się w przypadku utraty sprzętu do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu w Wypożyczalni i zapłacie kwoty równoważącej wartość sprzętu.
3. W przypadkach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Wypożyczający wyraża zgodę na dobrowolne poddanie się egzekucji komorniczej w przypadku nie zwrócenia sprzętu w terminie, której kosztami zostanie obciążony.
5. W dniu oddania wypożyczonego sprzętu Wypożyczający otrzymuje protokół zwrotu, na którym widnieje: data zwrotu, numer seryjny wypożyczonego sprzętu oraz informacja czy sprzęt został oddany w czystym stanie i nie wymagającym naprawy.
6. Po podpisaniu protokołu zdawczo- odbiorczego Klient otrzymuje zwrot kaucji.